Předpisy

Internetový obchod https://drpsy.eu/cs/ funguje:

Nejlepší řešení Aneta Nowicka ul. Chodkiewicza 6/10 02-593 Varšava zapsaná v Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti Polské republiky vedeném příslušným ministrem d.s. ekonomika. "

Kontakt je možný prostřednictvím:

e-mail: dr@drpsy.eu

§ DEFINICE

1. ZÁKAZNÍK - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, která s Prodávajícím uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu.

2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář k vytvoření účtu, který je k dispozici na webových stránkách obchodu.

Zákazník si může zvolit následující formy platby za objednané Zboží: Zboží může být uhrazeno prostřednictvím plateb BLIK, platební kartou, elektronickým převodem prostřednictvím externího platebního systému imoje, provozovaného společností ING Bank Śląski S.A. se sídlem v Katovicích

Náklady na doručení se pohybují od 19 do 20 liber a závisí na velikosti zásilky.

Zákazník si může zvolit následující formy platby za objednané Zboží: BLIK, platební kartou

Platba, elektronický převod prostřednictvím externího platebního systému imoje, který provozuje společnost ING Bank Śląski S.A. se sídlem v Katovicích

Na zboží prodávané v obchodě se vztahuje záruka výrobce

3. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný na webových stránkách obchodu, který umožňuje zadání Objednávky, zejména vložením Produktů do elektronického nákupního košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.

4. ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v systému datové komunikace obchodu, označený e-mailovou adresou a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o Objednávkách, které Zákazník v obchodě zadal.

5. NEWSLETTER - Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná https://drpsy.eu/cs/ prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem zákazníkům, kteří ji využívají, automaticky dostávat od poskytovatele služby cyklický obsah po sobě jdoucích vydání newsletteru obsahujícího informace o produktech, novinkách a akcích.

6. VÝROBEK - movitá věc dostupná v obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a https://drpsy.eu/cs/

7. OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření kupní smlouvy na výrobek z internetového obchodu.

8. PRAVIDLA - tato pravidla internetového obchodu.

9. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod https://drpsy.eu/cs/ je k dispozici na internetové adrese: www.https://drpsy.eu/cs/

10. PRODEJNÍ SMLOUVA - kupní smlouva na Produkt uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Best Solution Aneta Nowicka (NIP: 5221926106) prostřednictvím internetového obchodu https://drpsy.eu/cs/

11. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Dz.U. 1964 č. 16, bod 93 ve znění pozdějších předpisů).

12. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON - Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Dz.U. 2014 bod 827 v platném znění)

§ NÁKUPNÍ PROCES

1. Zákazník může nakupovat zboží prostřednictvím www.https://drpsy.eu/cs/. Za tímto účelem by měl Zákazník přidat jednotlivé Zboží do "nákupního košíku" a poté potvrdit svůj výběr kliknutím na příslušnou možnost, která je k dispozici na webových stránkách https://drpsy.eu/cs/.

2. Na webových stránkách www.https://drpsy.eu/cs/ je možné nakupovat jako registrovaný zákazník nebo jako host. V případě, že se Zákazník v internetovém obchodě zaregistruje, objednávka se provede přihlášením na https://drpsy.eu/cs/, přidáním Zboží do košíku a potvrzením objednávky. V případě, že Zákazník není v internetovém obchodě registrován, je podmínkou podání objednávky přidání Zboží do košíku, vyplnění Objednávkového formuláře všemi požadovanými údaji potřebnými pro odeslání Zboží a provedení dalších technických úkonů na základě zpráv či informací zobrazených Zákazníkovi.

3. Po potvrzení seznamu vybraného zboží by měl zákazník:

a. specifikovat způsob doručení

b. uvést způsob platby

c. potvrdit platnost údajů uvedených při registraci, jakož i celkovou cenu Zboží (náklady na dodání) kliknutím na tlačítko "objednat s povinností zaplatit".

4. Provedení úkonů uvedených v bodě 3 písm. c) se rovná učinění nabídky zákazníkem na uzavření kupní smlouvy na zboží vložené do nákupního košíku, a to za ceny zobrazené systémem, uvedené náklady na dodání atd.

5. Podání nabídky na uzavření kupní smlouvy se nerovná jejímu přijetí. Obchod si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky ze závažných důvodů, o kterých neprodleně informuje zákazníka, zejména pokud se z důvodů nezávislých na vůli obchodu ukáže, že plnění smlouvy v souladu s předloženým návrhem na uzavření kupní smlouvy je nemožné nebo značně ztížené.

6. Jakmile zákazník podá nabídku v souladu s bodem 3 c, je mu e-mailem na adresu, kterou uvedl při registraci nebo v procesu objednávky, zaslána zpráva s písemným potvrzením podmínek podané nabídky (objednávky).

7. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a https://drpsy.eu/cs/ dochází okamžikem přijetí předem přijaté nabídky (objednávky) ze strany obchodu - formou zprávy zaslané e-mailem na adresu uvedenou při registraci uživatelského účtu v internetovém obchodě.

§ CENA

1. Ceny na webových stránkách jsou uvedeny v polských zlotých (PLN) nebo v eurech (EUR).

2. Ceny uvedené na webových stránkách jsou hrubé ceny.

3. K ceně Zboží je třeba připočítat náklady na dopravu, jejichž výše závisí na zvoleném místě a formě dodání.

4. Cena uvedená na webových stránkách v okamžiku zadání objednávky je cenou konečnou a pro zákazníka závaznou. Po odeslání objednávky se cena objednaného zboží nemění, a to bez ohledu na změny cen provedené Obchodem nebo zahájené propagační či prodejní akce.

5. https://drpsy.eu/cs/ si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v internetovém obchodě, uvádět do prodeje nové zboží, provádět a rušit propagační akce na webových stránkách obchodu nebo provádět jejich změny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

§ PLATBA

1. Obchod umožňuje následující platební metody:

a. převod na bankovní účet (platba předem)

b. platba kryptoměnami prostřednictvím Coingate.com

2. Zákazník by měl zvolený způsob platby uvést v objednávkovém formuláři.

3. Dotpay.co.uk umožňuje platbu kreditní kartou nebo rychlým online převodem. Při výběru této možnosti platby je zákazník automaticky přesměrován do systému Dotpay.pl. Při platbě online převodem se po výběru banky musíte přihlásit pomocí přístupových údajů do svého internetového bankovnictví a platbu potvrdit.

4. Služba Coingate.com umožňuje provádět platby pomocí kryptoměn. Při volbě této možnosti platby je zákazník automaticky přesměrován do systému Coingate, kde mu bude vygenerována jedinečná adresa peněženky pro platbu.

5. Platba bankovním převodem probíhá na základě zálohy (jako platba předem) Zákazník obdrží v e-mailu s potvrzením objednávky také údaje o bankovním účtu a názvu převodu (číslo objednávky)

6. V případě platby prostřednictvím Dotpay.pl nebo Coingate.com platba by měla být provedena v okamžiku zadání objednávky a v případě platby bankovním převodem do 7 pracovních dnů od obdržení zprávy o potvrzení objednávky.

7. Při volbě některého ze způsobů platby nese zákazník související náklady. Tyto náklady zahrnují zejména poplatky a provize účtované obchodu bankou nebo poskytovatelem platebních služeb.

8. V případě prodlení zákazníka s platbou, které přesáhne 7 pracovních dnů od přijetí objednávky obchodem, má https://drpsy.eu/cs/ právo odstoupit od kupní smlouvy.

§ DORUČENÍ

1. https://drpsy.eu/cs/ přistoupí k realizaci objednávky Zákazníka ihned poté, co byla platba za Zboží uznána prostřednictvím oznámení z platebního systému (v případě Dotpay.pl nebo https://drpsy.eu/cs/) Coingate.com) nebo přijetí dlužné částky na jeho bankovní účet (v případě platby bankovním převodem).

2. Způsob doručení a adresu, na kterou bude zboží doručeno, uvede zákazník v objednávkovém formuláři.

3. Možné způsoby doručení v rámci Polska jsou:

a) Balíkomaty InPost

4. Možné způsoby doručení v rámci Evropy jsou:

a) Kurýr DPD

5. Náklady na doručení závisí na zvoleném způsobu doručení a místě odeslání. Zákazník je o nákladech na dodání daného Zboží informován před podáním objednávky

6. Dodací lhůta objednávky je součtem doby předání zásilky dodavateli a doby dodání zásilky dodavatelem. Obchod se zavazuje předat Zboží dodavateli nejpozději do 3 dnů od přijetí platby.

7. Pokud z technických nebo logistických důvodů probíhá dodání zboží ve více etapách, je zákazníkovi účtován pouze jeden poplatek za dodání.

§ VÝMĚNY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ, REKLAMACE

Právo podat stížnost se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.

1. Zákazník, který nakupuje jako spotřebitel (tj. jako fyzická osoba, která nakupuje zboží pro nepodnikatelské účely) a který uzavřel smlouvu na dálku prostřednictvím https://drpsy.eu/cs/, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu písemným prohlášením do čtrnácti dnů ode dne doručení zboží, které je předmětem smlouvy, s výhradou odstavce 5.

2. V případě uplatnění 14denního práva na odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží prodávající/kupující

3. Kupující má právo písemně odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy na základě zákona ze dne 30. května 2014. (Dz.U. 2014, položka 827 v platném znění) V případě písemného odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit zboží do čtrnácti dnů. Výše uvedené právo se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti

4. V případě uplatnění 14denního práva na odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží kupující

Po odeslání nepřijímáme vrácení výrobků Growkit z důvodu povahy výrobku (výrobek podléhající rychlé zkáze) - čl. 38 odst. 4 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014

2. V případě smlouvy zahrnující více položek, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo po částech - lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní poté, co zákazník převezme poslední z položek.

3. Pro dodržení lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 stačí zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy obchodu před uplynutím lhůty.

4. Odstoupení od kupní smlouvy na Zboží se provádí jednoznačným prohlášením Zákazníka učiněným v prodejně. Toto prohlášení může být učiněno na formuláři, není však povinné.

5. Obchod nepřijímá zpět zboží podléhající rychlé zkáze a zboží vyžadující zvláštní pozornost z hygienických důvodů (zejména mycelium, spory).

6. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji Zboží ze strany Zákazníka:

a. Zákazník by měl zboží zaslat zpět na adresu https://drpsy.eu/cs/ neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud Zákazník odešle Zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení Zboží nese Zákazník.

b. https://drpsy.eu/cs/ vrátí Zákazníkovi všechny platby přijaté od Zákazníka, s výjimkou nákladů na dodání Zboží, neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne přijetí Zboží od Zákazníka nebo dokladu o jeho vrácení

c. https://drpsy.eu/cs/ uhradí Zákazníkovi náklady na doručení Zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu doručení

d. https://drpsy.eu/cs/ vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který Zákazník použil při původní transakci, pokud Zákazník výslovně nesouhlasí jinak. V každém případě Zákazníkovi nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením žádné poplatky.

7. https://drpsy.eu/cs/ může zadržet úhradu, dokud neobdrží Zboží nebo dokud neposkytne obchodu doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

8. Zákazník odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku použití Zboží jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.

9. Uvedené právo na odstoupení od smlouvy se zákazníkovi nepřiznává v případě smluv uvedených v článku 38 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (dále jen "zákon o právech spotřebitelů")Dz.U. 2014, položka 827), včetně smluv, jejichž předmětem plnění je nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení jeho individuálních potřeb.

10. Obchod je povinen poskytnout zákazníkovi zboží bez vad.

11. Obchod odpovídá zákazníkovi, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka za vady).

12. Pokud Zákazník uplatní své právo na reklamaci, může vyplnit reklamační formulář a zaslat jej zpět spolu s reklamovaným Zbožím a pokud možno i s dokladem o koupi

13. Ve formuláři stížnosti zákazník uvede m.in. jejich očekávání, jak budou závazky https://drpsy.eu/cs/ plněny

14. Možné způsoby řešení stížnosti jsou:

a. výměna zboží za nové,

b. snížení ceny,

c. odstoupení od smlouvy

15. Doba potřebná k vyřízení stížnosti, včetně vyrozumění zákazníka, je 14 dní od podání stížnosti. V případě opravy může být tato doba delší v závislosti na typu nahlášené neshody.

16. Důvodem k reklamaci může být zejména dodání jiného než objednaného Zboží, nesprávné vyplnění objednávky nebo dodání nesprávného počtu Zboží.

17. V případě posouzení reklamace ve prospěch Zákazníka nese náklady na výměnu nebo opravu Zboží https://drpsy.eu/cs/

18. V případě nároku na vrácení peněz ve prospěch zákazníka bude vrácení peněz provedeno stejným platebním prostředkem, který zákazník použil při původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem. V každém případě Zákazníkovi nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením žádné poplatky.

19. V případě posouzení reklamace ve prospěch Zákazníka uhradí https://drpsy.eu/cs/ v rámci reklamačního řízení také náklady na doručení Zboží, které odpovídají nejlevnějšímu způsobu doručení.

20. Pokud není reklamace vyřízena v souladu s přáním zákazníka, má zákazník právo podat odvolání k reklamaci.

21. https://drpsy.eu/cs/ informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a uplatňování nároků. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Mohou to být zejména spotřebitelští ombudsmani nebo vojvodské inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Obchod informuje, že na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR).

23.SMLOUVY UZAVŘENÉ S OBCHODNÍKY, KTEŘÍ ZADÁVAJÍ ZAKÁZKY PRO PROFESNÍ ÚČELY]

Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na smlouvy uzavřené se zákazníky, kteří jsou podnikateli a objednávají pro profesionální účely.

Podání objednávky jménem právnické osoby nebo organizační složky bez právní subjektivity se rovná prohlášení, že osoba podávající objednávku je oprávněna zastupovat subjekt, jehož jménem je objednávka podávána

umístěno. Zadání objednávky bez příslušného oprávnění bude mít za následek odpovědnost osoby, která objednávku zadala, za případné škody, které z toho vzniknou.

Obchodník je povinen zkontrolovat zásilku, která mu byla doručena prostřednictvím dopravce, obvyklým způsobem a v případě jakékoli vady nebo poškození výrobku je povinen učinit vše, co je v jeho silách, aby zjistil odpovědnost dopravce.

Obchodník ztrácí svá práva ze záruky, pokud zboží neprohlédl v době a způsobem obvyklým pro zboží tohoto druhu a neoznámil prodávajícímu vadu ihned, nebo pokud se vada projevila až později, pokud ji neoznámil prodávajícímu ihned poté, co ji zjistil.

Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu uzavřenou s obchodníkem do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

Veškeré spory vzniklé z plnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a podnikatelem budou řešeny soudem příslušným podle sídla prodávajícího. Rozhodným právem je polské právo.

24. Veškeré informace, popisy, články a příspěvky na našich webových stránkách slouží pouze pro vzdělávací účely a v žádném případě nepodporujeme porušování zákona.

Informace o pěstování neposkytujeme. Odmítáme prodávat produkty určené k pěstování. Informujeme vás, že pěstování je nezákonné. Neneseme odpovědnost za nezákonné používání našich produktů.